KURS GENERAL ENGLISH: FOCUS ON SPEAKING

Trzysemestralny kurs obejmują  cy poziomy od 7-9
Trzysemestralny kurs obejmują  cy poziomy od 10-12

Jest kursem wiodącym w naszej szkole. Celem kursu jest rozwój wszystkich umiejętności językowych ze zwiększonym naciskiem na mówienie i sprawności produktywne. Kurs ten obejmuje wszystkie poziomy zaawansowania językowego – od Elementary do Proficiency.

Słuchacze z kursu General English: Focus on Speaking mogą po zakończeniu każdego semestru przenieść się, po uprzednim zdaniu testu kwalifikującego, na adekwatny poziom kursu certyfikatowego (FCE, CAE, CPE), gdyby podjęli decyzję o zdawaniu egzaminu Cambridge.

Przejście z kursu certyfikatowego na równoległy poziom kursu General English Focus on Speaking odbywa się automatycznie.

 

WSZYSTKIE W/W KURSY OBEJMUJĄ 60 JEDNOSTEK LEKCYJNYCH PO 50 MIN. KAŻDA. WYJĄTKIEM JEST KURS General English: Focus on Speaking, KTÓRY MOŻE BYĆ ZORGANIZOWANY, JAK INNE KURSY 60 GODZINNE LUB JAKO KURS 45 GODZINNY. W TYM DRUGIM PRZYPADKU ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ RAZ W TYGODNIU W BLOKACH TRZYGODZINNYCH.

 

UWAGA: KAŻDY ROK SZKOLNY TO DWA SEMESTRY (DWA POZIOMY NAUCZANIA). NASZE POZIOMY NAUCZANIA NIE SĄ TOŻSAME Z POZIOMAMI NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCYMI W INNYCH TEGO TYPU PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. Nasze poziomy nauczania to poziomy autorskie, obowią  zują  ce tylko w naszej szkole.

 

Słuchacze mają   możliwość otrzymania zaświadczenia o ukończeniu lub uczestnictwie w kursie na podstawie § 18 rozporzą  dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz. U. poz. 186.

KURS GENERAL ENGLISH: FOCUS ON SPEAKING

Trzysemestralny kurs obejmują  cy poziomy od 7-9
Trzysemestralny kurs obejmują  cy poziomy od 10-12

Czytaj więcej...
KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU FCE

Trzysemestralny kurs obejmują  cy poziomy 7-9.

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU CAE

Trzysemestralny kurs obejmują  cy poziomy 10-12.

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU CPE

Czterosemestralny kurs obejmują  cy poziomy 13-16.

KURS GENERAL ENGLISH

Obejmuje poziomy 1-6. Celem kursu jest rozwój wszystkich sprawności językowych (mówienie, czytanie, pisanie, rozumienie), rezultatem których jest swobodne porozumiewanie się w języku angielskim oraz przygotowanie słuchacza do kontynuowania nauki na poziomach wyższych w celu przygotowania do egzaminów FCE, CAE i CPE.
WSZYSTKIE W/W KURSY OBEJMUJĄ 60 JEDNOSTEK LEKCYJNYCH PO 50 MIN. KAŻDA.

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO MATURY

Dla uczniów klas maturalnych College prowadzi kurs przygotowują  cy do  matury z języka angielskiego, zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

KURS GENERAL ENGLISH - KIDS

Kurs skierowany jest do uczniów klas: IV, V, VI oraz VII szkoły podstawowej i obejmuje cztery poziomy zaawansowania językowego.

Czytaj więcej...
Szczegółowych informacji udziela sekretariat od poniedziałku do piątku od godz. 8-21 pod nr tel.:81 524 04 61, 81 527 57 11