Rekrutacja

ZAPISY NA SEMESTR WIOSNA-LATO 2020

Słuchaczy chcą  cych kontynuować naukę w naszej Szkole informujemy, że rozpoczynamy zapisy na następny semestr.

Proponujemy:

Kursy semestralne, trwają  ce od 2 marca  2020 do 23 czerwca 2020

-              General English – poziomy I – VI (60 godzin 50 minutowych w semestrze)
(zajęcia odbywają   się 2 razy w tygodniu po 2 godziny + 10-cio minutowa przerwa)

-              Certyfikatowy – poziomy VII – XVI- przygotowanie do egzaminów FCE, CAE, CPE

(60 godzin 50 minutowych w semestrze)
(zajęcia odbywają   się 2 razy w tygodniu po 2 godziny + 10-cio minutowa przerwa)

-              Focus on Speaking – poziomy Upper-Intermediate, Advanced i Proficiency

(60 godzin 50 minutowych w semestrze)
(zajęcia odbywają   się 2 razy w tygodniu po 2 godziny + 10-cio minutowa przerwa)

 

Aby zapisać się do grupy i tym samym zarezerwować sobie miejsce w Szkole, należy uiścić przedpłatę w wysokości 100 zł. Wpłat należy dokonywać gotówką   lub przelewem na konto bankowe szkoły w terminie do 31 stycznia 2020.

Uwaga: osobom fizycznym wystawiamy faktury FV wyłą  cznie po potwierdzeniu wpłaty na koncie szkoły, w terminie do 15-go dnia następnego miesią  ca, przedsiębiorcom i firmom faktury pro-forma z 3 dniowym terminem płatności, a ostateczne po potwierdzeniu wpłaty.

Płatności prosimy dokonywać przelewem na rachunek bankowy szkoły numer:

81 1750 1107 0000 0000 0149 1679

z tytułem wpłaty: imię i nazwisko, adres Słuchacza.

Dane odbiorcy

College of English u Metodystów Sp. z o.o.

20-707 Lublin, ul. Borelowskiego 5.

 

PREMIE I RABATY:

100 zł  – nagroda pieniężna za wyniki w nauce osią  gnięte w ostatnim semestrze / roku szkolnym

100 zł  – dla osób powtarzają  cych kurs z powodu przystą  pienia i niezaliczenia testu końcowego

  50 zł  – rabat rodzinny dla każdej uczą  cej się osoby (dot. małżeństw, rodzeństwa, rodziców i dzieci)

ROZLICZENIE RABATÓW NASTĘPUJE W CHWILI PŁATNOŚCI CAŁOŚCI
LUB OSTATNIEJ RATY CZESNEGO

 

W przypadku rezygnacji z nauki, najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem każdego kursu, tj.

dla kursów General English, Certyfikatowych oraz Focus on Speaking do 29 lutego 2020, Szkoła zwraca wszelkie poniesione opłaty.

Po rozpoczęciu semestru zwrot czesnego następuje na zasadach określonych w §2 ust 7 Regulaminu Szkoły, który jest wywieszony w miejscu publicznie dostępnym dla wszystkich Słuchaczy na tablicy ogłoszeń w poczekalni Szkoły.

 

ZAPISY NOWYCH SŁUCHACZY

Od dnia 1-go lutego 2020 r. Szkoła rozpoczyna zapisy dla nowych słuchaczy. Opłata za test kwalifikacyjny wynosi 20 zł i jest wliczana do czesnego. W przypadku niezapisania się do Szkoły, w/w opłata nie podlega zwrotowi, niezależnie od przyczyny. Ustalony poziom jest ważny przez okres jednego semestru i nie musi być tożsamy z poziomami podobnych placówek oświatowych, ponieważ nasza Szkoła realizuje swój autorski program.

 

Przypominamy, że:

 • na ostatnich zajęciach w dniach:
  • 03 - 05 czerwca 2020 (środa-PIĄTEK) odbędzie się test końcowy dla grup dziecięcych
  • 22 - 23 czerwca 2020 (poniedziałek-wtorek) odbędzie się test końcowy dla pozostałych grup
  • przy czym grupy poniedziałkowo - środowe piszą test w poniedziałek,
 • wyniki testów końcowych będą dostępne w sekretariacie internetowym od:
  • 9 czerwca 2020 – grupy dziecięce
  • 18 LUTEGO 2020 – pozostałe grupy
 • egzaminy poprawkowe odbędą   się w dniach
  • 19 czerwca 2020 dla grup dziecięcych
  • 29 czerwca 2020 dla pozostałych grup

Login i hasło do e-sekretariatu oraz szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie Szkoły.