Rekrutacja

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Słuchaczy chcą  cych kontynuować naukę w naszej Szkole informujemy, że rozpoczynamy zapisy na następny rok szkolny.

Proponujemy:

Kursy semestralne, trwają  ce od 30 września  2019 do 13 lutego 2020

-              General English – poziomy I – VI (60 godzin 50 minutowych w semestrze)
(zajęcia odbywają   się 2 razy w tygodniu po 2 godziny + 10-cio minutowa przerwa)

-              Certyfikatowy – poziomy VII – XVI- przygotowanie do egzaminów FCE, CAE, CPE

(60 godzin 50 minutowych w semestrze)
(zajęcia odbywają   się 2 razy w tygodniu po 2 godziny + 10-cio minutowa przerwa)

-              Focus on Speaking – poziomy Upper-Intermediate, Advanced i Proficiency

(60 godzin 50 minutowych w semestrze)
(zajęcia odbywają   się 2 razy w tygodniu po 2 godziny + 10-cio minutowa przerwa)

Kursy roczne:

-              General English: Kids (120 godzin 50 minutowych), grupy dziecięce (klasy IV – VIII) 
(zajęcia odbywają   się 2 razy w tygodniu po 2 godziny + 10-cio minutowa przerwa)
w terminie 30 września 2019 do  5 czerwca 2020

-              kurs maturalny – przygotowanie do matury na poziomie:

                podstawowym (80 godzin 45 minutowych) przerwy są   ustalane z prowadzą  cym zajęcia)

w terminie 18 października 2019 do 3 kwietnia 2020

                rozszerzonym (90 godzin 45 minutowych) przerwy są   ustalane z prowadzą  cym zajęcia)

w terminie 4 października 2019 do 17 kwietnia 2020

-              kurs przygotowują  cy do egzaminu ósmoklasisty

(75 godzin 45 minutowych - zajęcia 1 raz w tygodniu po 3 godziny) przerwy są   ustalane z prowadzą  cym zajęcia)

                w terminie 20 września 2019 do 17 kwietnia 2020

Aby zapisać się do grupy i tym samym zarezerwować sobie miejsce w Szkole, należy uiścić przedpłatę w wysokości 100 zł. Wpłat należy dokonywać gotówką   lub przelewem na konto bankowe szkoły w terminie do końca czerwca 2019.

Uwaga: osobom fizycznym wystawiamy faktury FV wyłą  cznie po potwierdzeniu wpłaty na koncie szkoły, w terminie do 15-go dnia następnego miesią  ca, przedsiębiorcom i firmom faktury pro-forma z 3 dniowym terminem płatności, a ostateczne po potwierdzeniu wpłaty.

Płatności prosimy dokonywać przelewem na rachunek bankowy szkoły numer:

81 1750 1107 0000 0000 0149 1679

z tytułem wpłaty: imię i nazwisko, adres Słuchacza.

Dane odbiorcy

College of English u Metodystów Sp. z o.o.

20-707 Lublin, ul. Borelowskiego 5.

 

PREMIE I RABATY:

100 zł  – nagroda pieniężna za wyniki w nauce osią  gnięte w ostatnim semestrze / roku szkolnym

100 zł  – dla osób powtarzają  cych kurs z powodu przystą  pienia i niezaliczenia testu końcowego

  50 zł  – rabat rodzinny dla każdej uczą  cej się osoby (dot. małżeństw, rodzeństwa, rodziców i dzieci)

ROZLICZENIE RABATÓW NASTĘPUJE W CHWILI PŁATNOŚCI CAŁOŚCI
LUB OSTATNIEJ RATY CZESNEGO

 

W przypadku rezygnacji z nauki, najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem każdego kursu, tj.

dla kursu przygotowują  cego do egzaminu ósmoklasisty do 18 września 2019, dla kursów General English, General English Kids, Certyfikatowych oraz Focus on Speaking do 28 września 2019, dla kursu maturalnego na poziomie rozszerzonym do 2 października oraz dla kursu maturalnego na poziomie podstawowym do 16 października 2019, Szkoła zwraca wszelkie poniesione opłaty.

Po rozpoczęciu semestru zwrot czesnego następuje na zasadach określonych w §2 ust 7 Regulaminu Szkoły, który jest wywieszony w miejscu publicznie dostępnym dla wszystkich Słuchaczy na tablicy ogłoszeń w poczekalni Szkoły.

                                                                                            

ZAPISY NOWYCH SŁUCHACZY

Od dnia 1-go czerwca 2019 r. Szkoła rozpoczyna zapisy dla nowych słuchaczy. Począ  wszy od roku szkolnego 2019/2020 wprowadzona została opłata za test kwalifikacyjny w wysokości 20 zł. Opłata ta jest wliczana do czesnego. W przypadku niezapisania się do Szkoły, w/w opłata nie podlega zwrotowi, niezależnie od przyczyny. Ustalony poziom jest ważny przez okres jednego semestru i nie musi być tożsamy z poziomami podobnych placówek oświatowych, ponieważ nasza Szkoła realizuje swój autorski program.

Informujemy, że Słuchacze kończą  cy poziom pią  ty kursu dziecięcego kontynuują   naukę na poziomie siódmym przygotowują  cym do certyfikatu FCE - First Certificate in English (poziom B2 wg skali poziomów Rady Europy). Ósmoklasiści mogą   wybrać kontynuację na poziomie wyższym lub kurs przygotowują  cy do egzaminu ósmoklasisty.

Przypominamy, że:

 • na ostatnich zajęciach w dniach:
  • 03 - 05 czerwca 2020 (środa-PIĄ  TEK) odbędzie się test końcowy dla grup dziecięcych
  • 12 - 14 LUTEGO 2020 (środa-PIĄ  TEK) odbędzie się test końcowy dla pozostałych grup
  • przy czym grupy poniedziałkowo - środowe piszą test w poniedziałek,
 • wyniki testów końcowych będą dostępne w sekretariacie internetowym od:
  • 9 czerwca 2020 – grupy dziecięce
  • 18 LUTEGO 2020 – pozostałe grupy
 • egzaminy poprawkowe odbędą   się w dniach
  • 19 czerwca 2020 dla grup dziecięcych
  • 21 LUTEGO 2020 dla pozostałych grup

Login i hasło do e-sekretariatu oraz szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie Szkoły.