Uczymy metodą komunikacyjną.

 

 W trakcie zajęć rozwijane są   jednocześnie wszystkie sprawności językowe - mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie.

College of English "u Metodystów" Sp. z o.o. jest uczestnikiem programu partnerskiego British Council Addvantage. Dzięki tej współpracy szkoła ma prawo do rejestrowania kandydatów na egzaminy Cambridge ESOL po cenie rabatowej oraz bieżą  cy dostęp do materiałów zapewniają  cych najwyższy standard przygotowania do egzaminów

 

CERTYFIKATY CAMBRIDGE

Szczegółowe informacje dostępne na stronie http://www.britishcouncil.org/pl/poland.htm

PRÓBNE EGZAMINY CAMBRIDGE

Szkoła we współpracy z Uniwersytetem Cambridge organizuje  sesje  próbnych egzaminów  Cambridge: FCE, CAE i CPE.  Testy są   następnie odsyłane do Cambridge celem sprawdzenia i ocenienia. Każdy słuchacz przystępują  cy do testu otrzymuje indywidualną   ocenę swojej pracy.  Testy te są   doskonałym sposobem sprawdzenia wiedzy przed podejściem do wybranego certyfikatu.
Testy próbne są   bezpłatne.

ZAPISY NA EGZAMINY CAMBRIDGE

Słuchacze poziomów IX, XII i XVI oraz Absolwenci ww. poziomów mogą   zapisywać się na egzaminy Cambridge odpowiednio: FCE, CAE i CPE za pośrednictwem szkoły na sesję letnią   lub zimową. 

Koszt egzaminu:

FCE – 630 zł*

CAE – 665 zł*

CPE – 730 zł*

Aby zapisać się na wybrany egzamin w wyznaczonym terminie zapisów należy dokonać opłaty egzaminacyjnej   na wskazany rachunek bankowy, a następnie  uzupełnić dane w sekretariacie szkoły. Wszelkich formalności zwią zanych z zapisami dopełnia szkoła.

*ceny z rabatem dla słuchaczy College’u obowią  zują  ce od 1/01/ 2023 - 31/07/2023