KURS GENERAL ENGLISH: FOCUS ON SPEAKING

Dwusemestralny kurs na poziomie Upper Intermediate
Dwusemestralny kurs na poziomie Advanced
Czterosemestralny kurs na poziomie Proficiency

Jest kursem wiodą  cym w naszej szkole. Celem kursu jest rozwój wszystkich umiejętności językowych ze zwiększonym naciskiem na mówienie i sprawności produktywne. Kurs ten obejmuje poziomy zaawansowania językowego – od Upper Intermediate do Proficiency.

Słuchacze z kursu General English: Focus on Speaking mogą   po zakończeniu każdego semestru przenieść się, po uprzednim zdaniu testu kwalifikują  cego, na adekwatny poziom kursu certyfikatowego (FCE, CAE, CPE), gdyby podjęli decyzję o zdawaniu egzaminu Cambridge.

Przejście z kursu certyfikatowego na równoległy poziom kursu General English Focus on Speaking odbywa się automatycznie.

 

WSZYSTKIE W/W KURSY OBEJMUJĄ 60 JEDNOSTEK LEKCYJNYCH PO 50 MIN. KAŻDA. WYJĄTKIEM JEST KURS General English: Focus on Speaking, KTÓRY MOŻE BYĆ ZORGANIZOWANY, JAK INNE KURSY 60 GODZINNE LUB JAKO KURS 45 GODZINNY. W TYM DRUGIM PRZYPADKU ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ RAZ W TYGODNIU W BLOKACH TRZYGODZINNYCH.

 

UWAGA: KAŻDY ROK SZKOLNY TO DWA SEMESTRY (DWA POZIOMY NAUCZANIA). NASZE POZIOMY NAUCZANIA NIE SĄ TOŻSAME Z POZIOMAMI NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCYMI W INNYCH TEGO TYPU PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. Nasze poziomy nauczania to poziomy autorskie, obowią  zują  ce tylko w naszej szkole.

 

Słuchacze mają   możliwość otrzymania zaświadczenia o ukończeniu lub uczestnictwie w kursie na podstawie
§ 18 rozporzą  dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz. U. poz. 186.

KURS GENERAL ENGLISH: FOCUS ON SPEAKING

Dwusemestralny kurs na poziomie Upper Intermediate
Dwusemestralny kurs na poziomie Advanced
Czterosemestralny kurs na poziomie Proficiency

Czytaj więcej...
KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU B2 First (FCE)

Trzysemestralny kurs obejmują  cy poziomy 7-9.

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU C1 Advanced (CAE)

Trzysemestralny kurs obejmują  cy poziomy 10-12.

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU C2 Proficiency (CPE)

Czterosemestralny kurs obejmują  cy poziomy 13-16.

KURS GENERAL ENGLISH

Obejmuje poziomy 1-6. Celem kursu jest rozwój wszystkich sprawności językowych (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie), rezultatem których jest swobodne porozumiewanie się w języku angielskim oraz przygotowanie słuchacza do kontynuowania nauki na poziomach wyższych w celu przygotowania do egzaminów FCE, CAE i CPE.

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO MATURY

Dla uczniów klas maturalnych College prowadzi kurs przygotowują  cy do  matury z języka angielskiego, zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU 8-KLASISTY

Dla uczniów kończą  cych szkołę podstawową  , College prowadzi kurs z języka angielskiego przygotowują  cy do egzaminu ósmoklasisty.

KURS GENERAL ENGLISH - KIDS

Kurs skierowany jest do uczniów klas: IV, V, VI,VII oraz VIII szkoły podstawowej i obejmuje pięć poziomów zaawansowania językowego.

Czytaj więcej...
Zajęcia mogą odbywać się w godzinach 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 oraz 19:00

Uwaga. Prosimy pamiętać, że nasza Szkoła realizuje własny autorski program, który nie pokrywa się z programem realizowanym przez podobne placówki oświatowe, dlatego też określony przez nas poziom zaawansowania językowego jest aktualny tylko w naszej Szkole i jego ważność wynosi jeden semestr.