Polityka prywatności www.metodysci.pl

Firma przywią  zuje szczególną   wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzają  cych serwis http://metodysci.com.pl (dalej również: "Strona" lub ”Serwis”). Gromadzone 
w dziennikach logów, dane wykorzystywane są   tylko i wyłą  cznie do celów administrowania serwisem.


Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą   praktyką   większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglą  dają   treści informacyjne naszego serwisu. Przeglą  dane zasoby identyfikowane są   poprzez adresy URL. Znamy również: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastą  piły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Firmy nastą  piło przez odnośnik, informacje o przeglą  darce użytkownika.

Dane te nie są  kojarzone z konkretnymi osobami przeglą  dają  cymi Stronę Firmy. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości Serwisu, analizujemy pliki z logami w celu określenia, które zakładki odwiedzane są  najczęściej, jakie przeglą  darki stron WWW są   stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są  przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służą  cy do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są   ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią   Firmy. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowią ce pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają  żadnych cech identyfikują  cych osoby odwiedzają  ce Serwis.

Mechanizm Cookies (Polityka plików cookies)

Niniejsza polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urzą  dzeniach użytkownika za pomocą   plików cookies. Informujemy, że niniejsza polityka cookies sporzą  dzona została zgodnie z obowią  zkami wynikają  cymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowią  zki te realizowane są   w całej UE wskutek wdrożenia dyrektywy europejskiej.

Korzystamy z technologii plików Cookies w celach statystycznych w odniesieniu do Strony.

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Przechowuje się w nim informacje, których Strona może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niej przez Użytkowników, zbierać dane statystyczne dotyczą  ce Strony, np. na temat tego, które podstrony były odwiedzane, jakie elementy są  pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzają  cej. Przechowywanie plików cookies na komputerach Użytkowników jest niezbędne do podtrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu, jeżeli logowanie jest dostępne), dzięki temu Użytkownik nie musi na każdej kolejnej podstronie wpisywać swojej nazwy użytkownika i hasła (czyli logować się ponownie).

Pliki Cookies naszej Strony nie są szkodliwe dla żadnej ze stron ani dla komputerów i danych użytkowników odwiedzają  cych, dlatego zalecamy niewyłą  czanie ich obsługi w przeglą  darkach.
Wyłą czenie plików cookies może spowodować, że niektóre elementy witryny nie będą się poprawnie wyświetlać, co negatywnie wpłynie na wygodę korzystania z serwisu.

Większość używanych przeglą  darek domyślnie akceptuje ciasteczka. Użytkownicy serwisu mają  możliwość dokonania we własnym zakresie zmiany ustawień dotyczą  cych plików cookies. Jeśli użytkownik nie chce, by pliki cookies były zapisywane winien zmienić ustawienia przeglą  darki. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów - przeglą  darek, najczęściej w zakładce „opcje internetowe”.

Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglą  darki oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Nasza firma nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są   na naszej Stronie.

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do zliczania osób odwiedzają  cych Stronę oraz do oceny możliwości technicznych. Używamy tych informacji, aby ustalić, ile osób odwiedza Stronę, by zorganizować podstrony w sposób najbardziej przyjazny dla Użytkownika i sprawić, żeby Strona była prostsza i bardziej użyteczna w obsłudze. Danych zbieranych w ten sposób, tj. automatycznie, nie można ani zmienić ani usuną  ć.

Informujemy że wykorzystywanie plików cookies jest standardem przy korzystaniu z technologii internetowych, a wszystkie działają  ce w Internecie serwisy mogą   prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu plików „cookies”.

Login i hasło

Nasza Firma stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych w postaci hasła i loginu.

Zarzą  dzanie kontem

Nasza firma daje swoim Użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą  korzystać z oferowanych na Stronie usług i udostępniać o sobie informacje.

Formularze wypełniane przez Użytkownika w trakcie zapisywania się i logowania bą dź wysyłania zapytań do naszej Strony a także sam proces autoryzacji (logowania) do Strony domyślnie realizowane są  za pomocą  bezpiecznego protokołu, który zapewnia najwyższą  ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje są  przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniają  cych wymagania polskiego i europejskiego prawa.

Antyspam

Na naszych serwerach w domenie funkcjonują  zaawansowane i stale rozbudowywane filtry antyspamowe. Umożliwiają one filtrowanie w sposób zautomatyzowany i bez odczytywania korespondencji niezamawianej poczty, ale także - analizują   temat i treść wiadomości pod ką tem obecności tam charakterystycznych dla spamu słów, zwrotów i linków. Żadne zabezpieczenie nie zagwarantuje 100% skuteczności, stą d też wszelkie przykłady niezamawianej poczty prosimy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej Stronie w zakładce kontakt.

Poczta (newsletter)

Nasz Serwis nie rozsyła korespondencji seryjnej znanej jako „spam”. Do zarejestrowanych użytkowników tylko sporadycznie wysyłamy jedynie informacje techniczne lub handlowe.

Odnośniki do innych stron

Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowią  zują  ce na tych stronach. Po przejściu na inne strony, zalecamy zapoznać się z polityką   prywatności tam ustaloną. .  Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko i wyłą  cznie naszego serwisu WWW.

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany obowią  zują  cej polityki prywatności, tak aby dostosowywać wymogi do aktualnie obowią  zują  cych przepisów prawa, a wszelkie wprowadzone zmiany oraz modyfikacje do powyższego zapisu będą   publikowane na naszej stronie.